สถานที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในโรงงาน / สถานที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในโรงงาน