งานทดสอบแทงค์และท่อ

งานทดสอบแท็งค์และท่อ

บริการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและเเทงค์บรรจุน้ำมัน ตามกฎกระทรวงพลังงาน

ตามกฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2556 ที่มีปริมาณของภาชนะบรรจุน้ำมันรวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร ดังต่อไปนี้

(ก) ภาชนะบรรจุน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ได้แก่ ถังน้ำมัน ถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ชนิดถังตามแนวนอน ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน ถังเก็บน้ำมัน ที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก และอุปกรณ์ เว้นแต่ถังเก็บน้ำมันในสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันโดยระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

(ข) ระบบท่อน้ำมัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บน้ำมัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์

(ค) ที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผู้สามารถทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ และตรวจสอบน้ำมัน