งานบริการ / แคลิแบรตแทงค์

แคลิเบรตแทงค์

เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำมันในถังได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ
แทงค์น้ำมันจำเป็นต้องมีการแคลิแบรต
เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่รับเข้าและจ่ายออกว่าตรงตามที่สั่งซื้อ
และน้ำมันที่จ่ายออกไปผ่านตู้จ่ายหรือไม่