งานบริการ / แคลิแบรตตู้จ่าย

แคลิเบรตตู้จ่าย

ASG มีทีมงานช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการทำการแคลิเบรตตู้จ่ายน้ำมัน
เพื่อให้การจ่ายน้ำมันถูกต้องเที่ยงตรง เพื่อนำไปตีตรากับช่างตวงวัดได้