สถานีบริการน้ำมัน / สถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง

แบบ B1 6x9 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 1,350,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 6x9 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 1 มือจ่าย 1 ตู้
  ตู้จ่ายน้ำมัน 2 มือจ่าย 1 ตู้
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 5,000 ลิตร แบ่งครึ่ง ฝังดิน จำนวน 1 ใบ สามารถบรรจุได้ 2 ชนิดน้ำมัน
  ดีเซล 10,000 ลิตร บนดิน จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ B2 6x9 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 6x9 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 1 มือจ่าย 1 ตู้
  ตู้จ่ายน้ำมัน 2 มือจ่าย 1 ตู้
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 10,000 ลิตร แบ่งครึ่ง ผนัง 2 ชั้น ฝังดิน จำนวน 1 ใบ สามารถบรรจุได้ 2 ชนิดน้ำมัน
  ดีเซล 10,000 ลิตร ผนัง 2 ชั้น ฝังดิน จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ B3 6x9 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 2,000,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 6x9 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 1 มือจ่าย จำนวน 2 ตู้
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 6,000 ลิตร ผนัง 2 ชั้น ฝังดิน จำนวน 1 ใบ
  ดีเซล 6,000 ลิตร ผนัง 2 ชั้น ฝังดิน จำนวน 1 ใบ
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ B4 6x9 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 1,500,000 B.

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 6x9 เมตร พร้อมอาคารสำนักงาน ขนาด 6x4 เมตร จำนวน 1 หลัง
  และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 2 ตู้ ตู้ละ 1 มือจ่าย
 • แทงค์เก็บน้ำมัน
  เบนซิน 5,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ ฝังดิน
  ดีเซล 10,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ บนดิน
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ B5 6x9 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 3,700,000 B.

 • ตู้จ่ายน้ำมัน 2 มือจ่าย จำนวน 2 ตู้
 • แทงค์น้ำมันฝังดินผนังสองชั้น 10,000 ลิตร แบ่งครึ่งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
  แทงค์น้ำมันฝั่งดิน ผนัง 2 ชั้น ความจุ 10,000 ลิตร 1 ช่อง
 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 6x9 เมตร 1 หลัง และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
  เทพื้นคอนกรีต กว้าง 20 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 15  เซนติเมตร
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • งานโครงสร้างใต้ดินรองรับแทงค์น้ำมัน
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร
 • งานทดสอบท่อและแทงค์ตามกฏหมายกระทรวงพลังงาน

แบบ A1 6x14 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 4.7 ล้าน

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 6x14 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 4 ตู้ ตู้ละ 1 มือจ่าย
 • แทงค์เก็บน้ำมัน ผนังสองชั้นจำนวน 2 ใบ ใบละ 10,000 ลิตร ฝังดิน
 • เทพื้นลาน ขนาดไม่เกิน 20x20 เมตร หนา 15 เซนติเมตร
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร

แบบ A2 8x14 เมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 5.5 ล้าน

 • อาคารคลุมปั๊ม ขนาด 8x14 เมตร และปูกระเบื้องแท่นสำหรับติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน
 • ตู้จ่ายน้ำมัน 4 ตู้ ตู้ละ 2 มือจ่าย
 • แทงค์เก็บน้ำมัน ผนังสองชั้นจำนวน 2 ใบ ใบละ 10,000 ลิตร ฝังดิน
 • เทพื้นลาน ขนาดไม่เกิน 20x20 เมตร หนา 15 เซนติเมตร
 • งานวางระบบท่อน้ำมันและงานระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคารคลุมปั๊ม
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร